Säännöt

15. § Tilit ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen syyskokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt vuosittain.
Kyläyhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä.

16. § Tilinpäätös ja vastuuvapaus
Yhdistyksen kevätkokous päättää edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja edellisen hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä.

17. § Äänestykset
Kun kyläyhdistyksen kokouksessa on tehty kaksi tai useampi kannatettu ehdotus, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Henkilövaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Kyläyhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on jokaisella yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

18. § Kyläyhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, kun sääntömuutoksesta on ilmoitettu kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kyläyhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

19. § Yhdistyksen purkautuminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä purkamista varten koolle kutsutussa kyläyhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä kyläyhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja vahvistettava aikaisintaan kolme kuukautta myöhemmin pidettävässä purkamista varten kokoon kutsuttavassa kokouksessa yhtälaisella määräenemmistöllä.
Päätettäessä kyläyhdistyksen purkamisesta toisen kerran, kokouksessa on samalla myös määrättävä miten kyläyhdistyksen omaisuus käytetään Rautilan ja Irjalan alueiden hyväksi.