Säännöt

11. § Hallitus
Kyläyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan (8) muuta jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kyläyhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että vuosittain puolet heistä on erovuorossa. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuorossa olevat jäsenet määrätään arvalla. Hallitukseen valittavan tulee olla 15 vuotta täyttänyt.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

12. § Päätöksenteko hallituksessa
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee äänestystilanteessa se mielipide mitä enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

13. § Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, puheenjohtajan estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen on kokoonnuttava vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.

14. § Kyläyhdistyksen nimen kirjoittaminen
Kyläyhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen määräämä muu henkilö, kukin yksin. Nimenkirjoittajan tulee olla täysi-ikäinen.

Siirry sivulle: